26.7 C
Nakhon Sawan
วันพฤหัสบดี, กันยายน 28, 2023
spot_img

ม.เจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.เอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาองค์การ) และ ป.โท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ดร.ดารัตน์  ศิริวิริยะกุล  วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา แถลงต่อสื่อมวลชนจังหวัดนครสวรรค์ว่า มหาวิทยาลัยเจ้าพระยากำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) การบริหารการพัฒนาองค์การ รุ่นที่ 12 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 420,000 บาท ในโอกาสเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต      (ร.ม.) รุ่นที่ 2 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 บาท โดยกรณีที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจะได้สิทธิ์ลดค่าเทอม 20% ทั้งสองหลักสูตร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอังคารที่ 10 ตุลาคมนี้ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา http://www.cpu.ac.th ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566  ในส่วนของการสอบคัดเลือกทั้งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กำหนดวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566  เวลา 09.00 – 16.00  น. และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566

สำหรับจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ รับนักศึกษา จำนวน 15 คน ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รับนักศึกษา จำนวน 30 คน  ส่วนรายละเอียดอื่นๆ อาทิ  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาในแต่ละหลักสูตรสามารถตรวจสอบรวมทั้งดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา http://www.cpu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา หมายเลขโทรศัพท์ 066-0233883, 087-7324224,080-1150700

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ “มหาวิทยาลัยของคนภูมิภาค เพื่อสร้างคนระดับสากล” เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนในภูมิภาคที่จัดการศึกษามาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 26 ปี โดยได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานและองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดมาจากการผลิตบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตสาขาต่างๆ ที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ชุมชนและประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ให้การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาทุกหลักสูตร สามารถใช้ในการศึกษาต่อหรือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการและบุคลากรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้โดยบริบูรณ์ตามศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาทุกประการ

 

 

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด