28.9 C
Nakhon Sawan
วันอังคาร, พฤศจิกายน 28, 2023
spot_img

คนดี คนเด่น

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ กลับมาพบกันอีกครั้งกับการแนะนำ “คนดี คนเด่น”        ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอีกท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่เปี่ยมคุณภาพ ที่อบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน

ดร.ทินกร   พูลพุฒ

ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

รางวัลเชิดชูภูมิความรู้ทางด้านการศึกษาล่าสุดคือ

“รางวัลอาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น”

      ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และงานบริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่าย ครั้งที่ 46 ประจำปีพุทธศักราช 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร ได้พิจารณามอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้กับ ดร.ทินกร  พูลพุฒ

ดร.ทินกร  พูลพุฒ  เกิดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2498  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อ พ.ศ. 2524

จบการศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  เมื่อ พ.ศ. 2537

และจบการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อ พ.ศ. 2552

ประวัติการทำงานในอดีต

พ.ศ. 2517     เป็น “ครูใหญ่” ร.ร.บ้านหนองปลาไหล  อ.ตากฟ้า  จ.นครสวรรค์

พ.ศ. 2527     เป็น “ศึกษานิเทศก์” อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์

พ.ศ. 2540 – 2543     เป็น “หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด (สปจ.) พัทลุง , ตาก , พิจิตร ตามลำดับ

พ.ศ. 2552 – 2555           เป็น “รองผู้อำนวยการ” สปจ. เขต 2 ยะลา , ตาก และพิจิตร

พ.ศ. 2559     เป็น “อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา”

พ.ศ. 2560     ดำรงตำแหน่ง “ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา”

การทำงานเพื่อสังคม

พ.ศ. 2560 – 2562     เป็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร                 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ศ. 2562 -2565      เป็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร                 สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ศ. 2556-2559 ได้รับเชิญให้เป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญสำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาเอก” จาก สถาบันอุดมศึกษา เช่นมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นต้น.

พ.ศ. 2563 – 2567    เป็น “คณะกรรมการลูกเสือ”  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์เขต 1 จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ. 2565 – 2569    เป็นผู้ “ทรงคุณวุฒิ”  ในคณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตร์และกฎหมาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จังหวัดนครสวรรค์

ทิพยเนตรรู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสแนะนำบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพยิ่งอีกท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาแก่ท่านผู้อ่าน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุพการีของนักศึกษา ที่ได้ส่งมอบลูกหลานของท่านเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  ซึ่งได้เข้ามาสู่อ้อมอกของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  ดร.ดารัตน์  ศิริวิริยะกุล  วิภาตะกลัศ ซึ่งเรียกลูกศิษย์ว่า “ลูก” ทุกคน ด้วยวาทะชวนประทับใจที่เปี่ยมเมตตาตลอดมาว่า

“นักศึกษาทุกคน ไม่ได้เป็นเพียง “ศิษย์” เท่านั้นแต่เป็น “ลูก” ด้วย ทุกคนจึงไม่ใช่เป็นเพียง “ลูกศิษย์” แต่เป็นทั้ง “ลูกและศิษย์”

สวัสดีครับ

                              ……………………………………

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด