28.9 C
Nakhon Sawan
วันอังคาร, พฤศจิกายน 28, 2023
spot_img

อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยารับเกียรติบัตร …

        ทวี  เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบเกียรติบัตรแสดงความชื่นชมแก่อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประกอบด้วย ดร.ทินกร  พูลพุฒ  ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัล “อาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น” โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566   ผศ. ดร.โยธิน ศรีโสภา  อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ในโอกาสได้รับรางวัล “ผู้มีเกียรติประวัติและผลงานทางการศึกษาดีเด่น” โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566     วรชิต  สิหิงษ์  นักศึกษาชั้นปีที่  4 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารและการจัดการ ในโอกาสได้รับรางวัล เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566 จำนวน 3 รางวัล คือ คือ รางวัลพระราชทานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน,  รางวัลเยาวชนดีเด่น จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ รางวัลเยาวชนต้นแบบ จัดโดยสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม และ ไชยวัฒน์  เอื่ยมกระจ่าง  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในโอกาสได้รับรางวัลเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566 จำนวน 3 รางวัล คือ รางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติ จัดโดย มูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติ, รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  จัดโดย สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม และรางวัลเยาวชนดีเด่น จัดโดย กองกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566   ณ  ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด