31.7 C
Nakhon Sawan
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024
spot_img

เยาวชนจะก้าวย่างอย่างไรท่ามกลางชีวิตวิถีใหม่ในฐานะพลเมืองโลก

เยาวชนในยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับทัศนคติและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างก้าวกระโดดในโลกที่มีการเจริญเติบโต และพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สภาพแวดล้อมทางการเมืองและสังคมที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ทำให้เยาวชนต้องรับมือ กับความท้าทายที่มากมายในการก้าวข้ามช่องว่างระหว่างความเป็นเด็กและการเป็นผู้ใหญ่ในยุคปัจจุบันการสร้างอนาคตสำหรับเยาวชนเหล่านี้ในฐานะพลเมืองโลกมีหลายวิธี

การสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์สำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นหนึ่งในวิธีที่สำคัญ การส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์และมีความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนก็เป็นสิ่งสำคัญอีกด้วย

นอกจากนี้การสนับสนุนให้เยาวชนมีการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองและสังคม ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างสังคมอย่างยั่งยืนและเชื่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์ที่ดี

การเตรียมความพร้อมและสร้างสรรค์ เส้นทางสู่การก้าวไปของเยาวชนในฐานะพลเมืองโลกในยุคปัจจุบัน เยาวชนจะต้องรับมือกับทัศนคติ และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตวิถีใหม่นี้ เพื่อก้าวไปสู่ฐานะพลเมืองโลกอย่างเต็มตัว

ดังนั้น เส้นทางสู่ความสำเร็จและความเป็นอยู่จึงมีความหลากหลาย และซับซ้อน โดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเติบโตไปเป็นผู้นำในปัจจุบันและอนาคตดังนี้

ประการแรกคือ การศึกษาและพัฒนาทักษะ เยาวชนต้องมีการศึกษาที่เชื่อมโยงกับความต้องการของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พัฒนาตนให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี และการสื่อสารเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและสื่อต่างๆในโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประการที่ 2  จะต้องพัฒนาตนให้มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์ กล้าที่จะท้าทายสถานะความเป็นเด็กของตน เพื่อให้มีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน และรับมือได้กับความท้าทายที่เกิดขึ้นในโลก

ประการที่ 3 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เยาวชนควรจะมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผล ตามสถานะที่พึงมีภายใต้การเคารพสิทธิของผู้อื่นและเคารพต่อกฎกติกาของสังคม

ประการที่ 4 ดูแลรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตและอารมณ์ การดูแลสุขภาพกายให้สมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตและอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เยาวชนมีความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนสามารถรับมือกับความกดดันและท้าทายในชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างเข้มแข็ง

และประการสุดท้าย คือการสร้างความเข้าใจ เยาวชนต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา และวิวัฒนาการทางสังคม เพื่อเข้าใจและเชื่อมโยงกับโลกในที่ที่แตกต่างกัน เพื่อก้าวไปสู่การอยู่ในฐานะพลเมืองโลกอย่างมั่นคง และมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับโลกในยุคปัจจุบันและอนาคตต่อไป

แต่เหนือกว่าการเป็นคนที่มีคุณภาพ คือการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ประกอบพร้อมด้วยเยาวชนจึงจะสามารถเติบโตขึ้นไปเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของสังคม ประเทศชาติ และตลอดจนพลเมืองของโลก ย่อมส่งผลต่อการสร้างสรรค์สังคมโลกที่มีคุณภาพ นับว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

—————————-

โดย  อ.หงษ์หยก สีใส ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด