33.9 C
Nakhon Sawan
วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
spot_img

สภาอุตสาหกรรม จ.นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.จ.นว.) ครั้งที่ 3/2567 เพื่อแจ้งข้อเสนอคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนฯ (กกร.) ต่อนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ นายวีรวุฒิ บำรุงไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ และ ดร.จิรนันท์ กมลสินธุ์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2567 พร้อมกับนำข้อเสนอและความคิดเห็นต่อนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ ของคณะกรรมร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) แจ้งให้ในที่ประชุมรับทราบ ตามที่ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) อันประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้มีการประชุมพิจารณาผลกระทบจากการดำเนินนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ จึงขอนำเรียนข้อเสนอและความเห็นต่อนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท ทั่วประเทศ ดังนี้

(1) กกร. เห็นด้วยกับการยกระดับรายได้ของแรงงานไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่การปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ควรปรับตามที่กฎหมายบัญญัติกำหนดไว้ในมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

(2) กกร. ไม่เห็นด้วยกับการปรับค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาทเท่ากันทั่วประเทศ แต่ควรใช้กลไกจากคณะอนุกรรมการค่าจ้างไตรภาคีจังหวัดพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัด เสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้าง (ไตรภาคี) กลาง เป็นผู้พิจารณาให้สอดคล้องกับปัจจัยทางเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราการเจริญเติบโตของ GDP ความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง และประสิทธิภาพของแรงงาน

(3) การปรับอัตราค่าจ้างความพิจารณาจากทักษะฝีมือแรงงาน (Pay By Skills) ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเพียงอัตราค่าจ้างของแรงงานแรกเข้าที่ยังไม่มีฝีมือ ดังนั้น รัฐบาลควรเร่งส่งเสริมมาตรการทางภาษีลดอุปสรรคต่อการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการและแรงงานให้ความสำคัญกับการ UP-Skill & Re-skill และ New Skill เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity)

(4) การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเฉพาะพื้นที่จังหวัดและประเภทธุรกิจ ควรให้มีการรับฟังความคิดเห็น และศึกษาถึงความพร้อมของแต่ละพื้นที่จังหวัดและประเภทธุรกิจ รวมทั้งควรให้มีการหารือร่วมกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และใช้กลไกจากคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่หรือประเภทธุรกิจเช่นกัน

(5) นอกเหนือจากการยกระดับรายได้ของแรงงานแล้ว ภาครัฐควรเข้ามาดูแลค่าครองชีพในการดำรงชีวิตของแรงงาน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ภาคแรงงานและประชาชน เช่น ราคาอาหารสำเร็จรูป และสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น รวมถึง ค่าเดินทาง ค่าไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งจะช่วยสร้างความสมดุลด้านรายได้และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพให้กับแรงงานให้สอดคล้องตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ และ น.ส.อำไพ ศรีเริงหล้า สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมรับทราบข้อมูลด้วย

นอกจากนี้ยังเข้ารับทราบผลความคืบหน้าเส้นทางรถไฟทางคู่สายนครสวรรค์ – บ้านไผ่ และสายนครสวรรค์ – กำแพงเพชร – ตาก, รายงานสภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัดนครสวรรค์, สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่, สรุปผลการลงพื้นที่สำรวจสถานีขนส่งทางน้ำนครสวรรค์ และพิจารณาแนวทางการขอให้กรมเจ้าท่าส่งคืนพื้นที่สถานีขนส่งทางน้ำนครสวรรค์, การพิจารณาปรับแก้ไขผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ของภาคเอกชน ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด