33.9 C
Nakhon Sawan
วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
spot_img

แวดวงชาวสวรรค์

            เปิดคอลัมน์แวดวงชาวสวรรค์ฉบับนี้เข้าสู่ฤดูฝนพร้อมกับวันเปิดภาคเรียนของหลายๆสถาบัน การจราจรก็จะมีติดขัดบ้าง ขอให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยนะครับ … @ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อมอบให้แก่ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต ในการนี้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้พิจารณามอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่นายอำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 ราย คือ อนุศักดิ์ พิริยอมร นายอำเภอเก้าเลี้ยว และ  บุญเหลี่ยม ตาคำ นายอำเภอแม่วงก์ โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายฯ ที่ห้องรับรอง 302 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว … @ วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  ทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยได้จัดตั้งคณะฯกรรมการฝ่ายต่างๆ ทั้งฝ่ายจัดสถานที่ ฝ่ายรักษาความปลอด และฝ่ายจราจร เป็นต้น พร้อมทั้งกำหนดเส้นทางในการรับและส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 … @  บมจ. เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น  (KTIS GROUP) จัดกิจกรรม KTIS x BRR  Business Partner  การเปิดเวที แบ่งปัน สมการความสำเร็จ มุ่งสู่นักส่งเสริมมืออาชีพ ให้กับพนักงานฝ่ายไร่ KTIS GROUP  ได้รับเกียรติจาก ประพันธ์  ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KTIS GROUP เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567  ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา   … @      จิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ  นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ และศึกษาดูงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์  โดยมี ว่าที่ร้อยโทวรากร  ก้องเกรียงไกร  ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์  เป็นผู้กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมในพิธี ในการนี้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สถานีตำรวจภูธรลาดยาว และโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  มาร่วมบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567… @  ดร.ดารัตน์              ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แจ้งว่า ทีมผลิตรายการ “อุตสา หาทำ” ของฝ่ายสื่อสารองค์กร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ให้ความสนใจถ่ายทำกิจการของกลุ่ม บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น (KTIS GROUP) เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 โดยมี  ปริญญ์ ศิริวิริยะกุล ผู้จัดการโรงงานน้ำตาล KTIS และโรงไฟฟ้า KTBP  ให้เกียรติต้อนรับด้วยตนเอง โดยพาไปดูไร่อ้อย ซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ำของอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ต่อด้วยการพาไปทำความรู้จักธุรกิจส่วนหนึ่ง ของกลุ่ม KTIS ณ KTIS Complex จ.นครสวรรค์ ได้แก่ โรงงานน้ำตาลทราย, โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์, โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากชานอ้อย-หลอดชานอ้อย และไบโอแก๊ส นอกจากนี้ยังพาไปเยี่ยมชมนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นกิจการในเครือ KTIS และเป็นไบโอคอมเพล็กซ์แห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย … @  ศูนย์ประสานงานองค์การภาคเอกชนประจำจังหวัดนครสวรรค์ โดยมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นำโดย ผศ.ดร.กฤษณะ  ดาราเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนและพัฒนา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะ และสร้างเครือข่ายองค์การสวัสดิการสังคม จังหวัดนครสวรรค์” เพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคนิคการเขียนโครงการ การบริหารโครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือแก่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรสวัสดิการชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานองค์กรสาธารณประโยชน์ ผู้ปฏิบัติงานองค์กรสวัสดิการชุมชน จัดอบรมเป็น 2 รุ่น ดำเนินการ ระหว่างวันศุกร์ที่ 17- วันเสาร์ที่ 18 และวันศุกร์ที่ 24 – วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ เรือนร่มไม้รีสอร์ท ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ และได้รับเกียรติจาก ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา … @  เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะคณะกรรมการลุ่มเจ้าพระยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี ทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ในปี 2566/2567 และร่วมพิจารณาร่างแผนงานและโครงการภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝนและการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้งในปี 2567/2568 พร้อมทั้งการให้ความเห็นสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางเขน ช่วงจากคลองบางบัวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา และแผนการรับมือฤดูฝนปี 2567 อีกด้วย … @

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด