test
31.3 C
Nakhon Sawan
วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024
spot_img

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานพาหมอไปหาประชาชน ที่จังหวัดนครสวรรค์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ที่โรงพยาบาลลาดยาว ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปเปิด “โครงการพาหมอไปหาประชาชน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณะสุข พร้อมด้วยนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาหน่วยแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล โดยมีการจัดหน่วยแพทย์เฉพาะทางคัดกรองโรคที่เป็นปัญหาเฉพาะที่ ให้บริการคลินิกเฉพาะทางครบทั้ง 21 คลินิก อาทิ คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม คลินิกตาในเด็กและผู้สูงอายุ คลินิกทันตกรรม คลินิกกระดูกและข้อ เป็นต้น กระทรวงสาธารณสุขยังมุ่งเน้นยกระดับระบบการบริการสุขภาพ ศักยภาพ บุคลากรและหน่วยบริการทุกระดับ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ให้ครอบคลุมในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินโครงการไปแล้ว 73 ครั้ง มีประชาชนเข้ารับบริการ 1 ล้าน 1 แสนคน และประชาชนมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น โดยให้แพทย์พยาบาลในพื้นที่ห่างไกลได้รับรู้ ได้รักษาผู้ป่วยนอกเหนือจากในโรงพยาบาล หรือ การพาแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ไปรักษาตามชุมชน ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม สะดวก ได้รับการค้นหาและรักษาโรคในระยะเริ่มต้นได้อย่างทันท่วงที ช่วยลดอัตราการป่วยและเสียชีวิต ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

———————————-

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด