24.1 C
Nakhon Sawan
วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 27, 2022
spot_img

เวทีเจ้าพระยา-วิริยาลัย ฉบับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง การจัดการแบบมีส่วนร่วม

           รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 78 ระบุว่า “รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ การจัดทำบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และการอื่นใด บรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ดังนี้

1) ประเทศไทย ฉีดวัคซีนโควิด-19 ใช้เวลา 296 วัน ครบ 100 ล้านโดส ตั้งแต่ 28 ก.พ.-21 ธ.ค. 64 

2) ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวนเป็นอันดับ 4 ในอาเซียน อันดับที่ 19 ของโลก

3) กทม. ฉีดวัคซีนให้กับประชากรครบแล้ว สกลนครฉีดวัคซีนกลุ่ม 608[1] สูงที่สุด

จากข้อมูล การจัดการแบบมีส่วนร่วม จะเห็นว่าประชาชนให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการบริหารจัดการเกี่ยวกับโรคระบาดได้เป็นอย่างดี ฉะนั้น เรื่องของการมีส่วนร่วมจึงสำคัญและจำเป็นที่ประชาชน และรัฐต้องร่วมมือกันเพื่อทำให้ทุกภาคส่วนพัฒนาขึ้น ด้วยวิธีการมีส่วนร่วม

  1. ความหมายการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance)

การบริหารราชการที่นำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน การตัดสินใจ การดำเนินงาน และการประเมินผล โดยมีการจัดระบบงานหรือวิธีการทำงาน การจัดโครงสร้าง และการสร้างวัฒนธรรมการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เอื้อต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

  1. แนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 3 แนวคิด

2.1 แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy)[2] การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participatory decision-making) ประเทศไทยและสังคมไทยได้พัฒนาและก้าวเข้าสู่ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารโดยตรง โดยจะเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจากบทบัญญัติที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และตัวอย่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลงประชามติเพื่อรับรองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นการมอบอำนาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ โดยรัฐจะทำตามมติที่ประชาชนตัดสินใจเลือก รวมไปถึงบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

2.2 แนวคิดและตัวแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนของสมาคมการมีส่วนร่วมสากล (International Association for Public Participation – IAP2)[3] แบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation Spectrum) ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

1) ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) 

2) ระดับการปรึกษาหารือ (To Consult) 

3) ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง (To Involve)

4) ระดับความร่วมมือ (To Collaborate)

5 ระดับเสริมอำนาจประชาชน (Empower

2.3 แนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม แนวคิดการพัฒนาจากภายในภาคราชการ (Inside-out Approach) และ การพัฒนาจากภายนอกภาคราชการ (Outside-in Approach) ซึ่งต้องมีการพัฒนาทั้งระดับองค์การ ระดับสถาบัน และระดับบุคลากร

  1. ประโยชน์ของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

3.1 การตัดสินใจที่มีคุณค่าและความหมาย (Meaningful decision) เพราะภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ แผนงาน การใช้งบประมาณ

3.2 การใช้ทรัพยากร (Public resources) อย่างรอบคอบ เพราะภาคประชาชนเข้ามามีส่วนในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

3.3 ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ เพื่อหาทางแก้ไข ปัญหาสาธารณะต่างๆ

3.4 การทำงานในลักษณะหุ้นส่วน (Partnership) ภาครัฐปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ประสานและอำนวยความสะดวก (Facilitator) ทำให้รัฐลดขนาดลง ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.5 ความสามารถในการให้บริการที่ดีขึ้น ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพทั่วถึงตรงจุด เช่น การสาธารณสุขการศึกษา เป็นต้น

3.6 ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชนมีความไว้วางใจเป็นพื้นฐาน เนื่องจากได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และร่วมรับผลประโยชน์ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้อย่างเปิดเผยระหว่างกัน

  1. บทสรุป

ความสำเร็จของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นการทำงานร่วมกับภาคประชาชนและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ นำไปสู่การยอมรับ ซึ่งกันและกันในผลของ การพัฒนาที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน อันเป็นการสร้างพลังความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการไปสู่เป้าหมาย คือ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้ง ผลของการพัฒนาที่เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), (2560). การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม: เทคนิควิธีและ

การนำไปสู่การปฏิบัติ ตามโครงการศึกษาและประมวลความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

(กันยายน 2557)

https://www.mhesi.go.th/index.php/all-media/infographic/5379-6412221Covid_19.html

https://www.opdc.go.th/content/Mjc4Nw

 

[1] กลุ่ม 608 คือกลุ่มคนที่ต้องได้รับการวัคซีนป้องกันโควิด-19 มากที่สุด คือ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 7 โรคประจำตัว และ+1 คือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีอาการรุนแรงของโรคมากหากติดเชื้อโควิด-19

[2] เมื่อกล่าวถึงประชาธิปไตย ก็จะต้องนึกถึงวาทะกรรมของประธานาธิบดี Ablaham Lincoln ที่สะท้อน “ประชาธิปไตย” ว่า “ประชาธิปไตยเป็นของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน

[3] สถาบันนานาชาติที่ศึกษา และกำหนดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมที่น้อยที่สุด ถึงระดับการเข้ามามีส่วนร่วมที่มากขึ้น

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด