29 C
Nakhon Sawan
วันเสาร์, พฤศจิกายน 26, 2022
spot_img

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสวรรค์” และโล่ประกาศเกียรติคุณ “อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ” เป็นเกียรติยศแก่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์

      รายงานข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา แจ้งกับสื่อมวลชนนครสวรรค์ว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัล “คนดีศรีสวรรค์”   ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือน ตุลาคม 2565  ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณดังกล่าว

        รายงานข่าวแจ้งว่านอกจากนี้ยังมีบุคลากรระดับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอีกท่านหนึ่ง คือ ทันตแพทย์หญิงเนาวรัตน์  หวังปรีดาเลิศกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ” จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทราบายเซ็น   ทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

       ดร.ดารัตน์  ศิริวิริยะกุล  วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (KTIS GROUP) เป็นผู้ทรงความรู้ ความสามารถทั้งด้านบริหารการศึกษา ธุรกิจ และสังคมตลอดมาเป็นเวลายาวนาน

       ดร.ดารัตน์  ศิริวิริยะกุล  วิภาตะกลัศ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 ) และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ จากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา รวมทั้งสำเร็จการศึกษาปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2549) ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัลจากองค์การต่างๆตลอดมาอย่างน่าชื่นชมยิ่ง อาทิ  เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นหนึ่ง จากสภากาชาดไทย , ประกาศเกียรติคุณ “นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง” จากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ , ประกาศเกียรติคุณ “เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ ” จากมกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส สหพันธรัฐมาเลเซีย

     ทันตแพทย์หญิงเนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา     สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ ในธุรกิจและกิจการสาขาต่างๆ

      ได้ดำรงตำแหน่งอันมีเกียรติในองค์กรต่างๆ ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ที่ปรึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ รองประธานมูลนิธิแสงสวรรค์สงเคราะห์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดนครสวรรค์ นายกสมาคมฯและที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สมาชิกสโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์

      กรรมการผู้จัดการ บริษัทร่วมทุนคลังสินค้านครสวรรค์ จำกัด บริษัทร่วมทุนเทรดดิ้งนครสวรรค์ จำกัด บริษัทนครสวรรค์ร่วมทุนพัฒนา จำกัด และบริษัทแพร่วิริยา จำกัด

      “นับเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ และ KTIS GROUP ที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ทั้ง 2 ท่านได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานราชการ องค์กรสาธารณประโยชน์ของสังคม ภาคเอกชนและประชาชน ทั้งในวาระนี้และติดต่อกันตลอดมาเป็นเวลายาวนาน”

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด