24.1 C
Nakhon Sawan
วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 27, 2022
spot_img

สัมพันธ์การศึกษาฉบับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

            เปิดคอลัมน์สัมพันธ์การศึกษาฉบับนี้ทุกสถาบันการศึกษาเปิดเรียนพร้อมกันเรียบร้อยพร้อมสู่กิจกรรมในภาคเรียนที่  2 ข่าวแรกกับงานแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  10 – 11  พฤศจิกายน  2565    ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์   ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานโดยได้รับรางวัลชนะเลิศ  2 ประเภทรางวัล  รางวัลแรก น้ำเมย   วัฒนะศิริ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย  ระดับชั้น  ปวส.  รางวัลที่สอง ณัฐพร  บริจันทร์ และ จุฑารัตน์  นิยมพงษ์  นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับชั้น ปวช. โดยรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 ประเภทรางวัลนี้จะได้เป็นตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์ไปแข่งขันในระดับภาคเหนือที่จังหวัดลำปางในระหว่างวันที่  3-5 ธันวาคม 2565 เป็นลำดับต่อไป  … @ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จัดอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนและสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยประเภทประกาศนียบัตร(Non-Degree) หลักสูตร(หลักสูตรระยะสั้น) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.ดารัตน์  ศิริวิริยะกุล  วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565  – 11 กุมภาพันธ์  2566 ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา … @ โรงเรียนหนองโพพิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง กำหนดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาทุนในการทำตะแกรงกันนกอาคารเรียน 2 จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ซ่อมแซมรถรับ-ส่งนักเรียน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นจึงขอเรียนเชิญท่านที่เคารพนับถือ และมีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565   ณ โรงเรียนหนองโพพิทยา  สามารถร่วมทำบุญผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ : บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาตาคลี ชื่อบัญชี “เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนหนองโพพิทยา” เลขที่บัญชี 607-0-50409-7 ส่งหลักฐานการโอนเงินทำบุญได้ที่ช่องทาง Line Official (ID Line : @bgm3591f) หรือทางเพจเฟซบุ๊ค : โรงเรียนหนองโพพิทยา … @ วันที่  1 พฤศจิกายน 2565    ผอ.จิโรจ จิ๋วแหยม โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม พร้อมด้วย อภิญญา ยอดนิล รองผู้อำนวยการฯ ได้ต้อนรับการนิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย ศน.ภัทรภรณ์ น้อยกอ  ศน.อาทิตยาภรณ์   พุ่มขจร และ ว่าที่ ร.อ. อภิภู ตริยาอติพร ซึ่งมีหัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 … @ ผอ.วิฑูรย์ งามนิธิจารุเมธี โรงเรียนหนองบัว นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ทั้งนี้ได้นำนักเรียนวงโยธวาทิต นางนพมาศ เข้าร่วมขบวนแห่กับชุมชน และมีการแสดงจากนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนหนองบัวเข้าร่วมแสดงในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ในงานวันลอยกระทงประจำปี 2565 ณ วัดหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ … @

 

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด