40.2 C
Nakhon Sawan
วันศุกร์, มีนาคม 24, 2023
spot_img

สภาอุตสาหกรรมฯ สัมพันธ์ ฉบับที่ 16 มีนาคม 2566

ผู้อ่านสวรรค์นิวส์และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์”……………………………………………………. @ สำนักงานประกันสังคม เพิ่มช่องทางการให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน ผ่านบริการพร้อมเพย์ กรณีจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิ สามารถเข้าถึงบริการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส ลดความผิดพลาด โดยลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับสำนักงานประกันสังคมในการขอรับประโยชน์ทดแทนดังกล่าว อีกทั้งเป็นการลดการใช้กระดาษ (Paperless) ตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิดำเนินการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน กับธนาคารที่ผู้ประกันตนเปิดบัญชีไว้ได้ทุกธนาคาร และติดต่อขอรับเงินทดแทน ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป หากลูกจ้างมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์บริการข้อมูล 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

…………………………………….. @ สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถแจ้งขอเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ปี 2566 หรือเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เลือกเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ 4 ช่องทาง ดังนี้ (1) ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ (2) ทำรายการผ่านเว็บไซด์ www.sso.go.th (3) ทำรายการผ่าน Application SSO Connect และ (4) ทำรายการผ่าน Line official sso โดยเพิ่มเพื่อน @ssothai (กรณีการเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นแล้ว ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมอีก) ทั้งนี้ การตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ผู้ประกันตนสามารถสอบถามจากนายจ้าง/เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือ สายด่วน 1506 โดยสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนขอเปลี่ยนจะต้องเป็นสถานพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดที่ท่านประจำทำงานหรือพักอาศัยในปัจจุบัน หรือจังหวัดรอยต่อของจังหวัดดังกล่าวและมีจำนวนผู้ประกันตนไม่เกินตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนสถานพยาบาล ผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งทำงานกับนายจ้าง สำนักงานประกันสังคมจะแจ้งผลฯ การเลือกสถานพยาบาลผ่านนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 39 จะแจ้งเป็นหนังสือ หรือ SMS สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้ กรณีผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพ

……………………………………. @ชัชพล อินทโฉม อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ แจ้งข่าวสาร ตามที่ได้มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2566 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนที่ 13 ก ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร ต่ออายุการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักรออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2567 ทั้งหมด 3 รายการ ดังนี้ 1. ค่าจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร 2. ค่าเครื่องหมายการจดทะเบียนซึ่งเจ้าพนักงานได้ประทับหรือทำไว้ที่เครื่องจักร 3. ค่าคัดสำเนาเอกสารพร้อมด้วยคำรับรองว่าถูกต้อง เฉพาะในคราวเดียวกับการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร

……………………………………………………. @เบญจวรรณ์ จันทร์ภูมิ จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ขอให้นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (ตามมติ ครม.วันที่ 5 กรกฎาคม 2565) รีบดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม ต่อใบอนุญาตทำงานให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งผ่านพ้นไปแล้ว กรณีที่แรงงานยังไม่มีเอกสารประจำตัว จะต้องรีบดำเนินการมายื่นภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 มิฉะนั้นแรงงานต่างด้าวนั้นถือว่าสิ้นสภาพตามกฎหมาย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ โทร 056-257036 ต่อ 13, 086-1721216 ในเวลาราชการ

…………………………………. @กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ดำเนินการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลาย ปี 2566 ดังนี้ 1.มอบหมายให้บุคลากรดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงงานและบ้านพักคนงาน โดยเฉพาะบริเวณบ้านพักคนงาน ทั้งคนไทยและต่างด้าว ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เช่น เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ ปล่อยปลาหางนกยูงในอ่างบัว ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำในห้องสุขา เป็นต้น 2.ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อนำโดยยุงลาย และการจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การป้องกันยุงกัดแก่บุคลากร เช่น การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เป็นต้น 3.สื่อสารให้บุคลากรทราบว่า หากมีอาการไข้สูงเกิน 2 วัน อาจป่วยเป็นไข้เลือดออกและให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล มีข้อสงสัย ต้องการคำปรึกษา สามารถติดต่อได้ที่ กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน โทร. 02430 6314 ต่อ 2307 ในวันและเวลาราชการ สามารถหาข้อมูลโรคติดต่อนำโดยแมลงเพิ่มเติมได้ที่ https://ddc.moph.go.th/dvb/index.php

………………………………………@ขอเชิญชวนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ (ส.อ.ท.นว.) เปิดร้านออนไลน์บน Ftiebusiness.com ฟรี! แพลตฟอร์ม B2B ภาคอุตสาหกรรมไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ Feature ใหม่ ยิ่งใหญ่กว่าเดิม!!  Smart Keyword Search / เชื่อมต่อ API ระบบการชำระเงินทั้งธนาคารไทยและต่างประเทศ / เช็คสถานะกับไปรษณีย์ไทย Kerry Express ได้ / E-Catalog สามารถบันทึก GTIN ตรวจสอบข้อมูล GS1-THAILAND ได้  / มีระบบ E-Procurement สะดวกต่อการจัดซื้อจัดหา สนใจสมัครเปิดร้านค้าออนไลน์ คลิก https://ftiebusiness.com/register.php สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI) ส.อ.ท. https://lin.ee/b1JqyoV

……………………………………….@เตือน!! อย่าร่วมขบวนการยื่นภาษีเท็จ โทษหนักคุก 7 ปี ปรับ 200,000 บาท เสี่ยงถูกล้วงข้อมูลส่วนตัว ขณะนี้มีมิจฉาชีพหลอกลวงประชาชนให้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เป็นเท็จเพื่อขอคืนเงินภาษี โดยมิจฉาชีพทำหน้าที่รวบรวมเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อนำมายื่นแบบภาษีและขอคืนเงินภาษีอันเป็นเท็จให้ และขอเงินส่วนแบ่งเป็นค่าดำเนินการ กรมสรรพากร แจ้งว่า หากระบบของกรมตรวจพบการขอคืนเงินภาษีที่ทุจริต นอกจากจะถูกระงับการคืนเงินและเรียกให้นำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มแล้ว ยังถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคลด้วย เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประชาชน เลขเลเซอร์หลังบัตร เบอร์โทร ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปสวมรอยทำธุรกรรมทางการเงินได้  มากไปกว่านั้น  การขอคืนภาษีโดยทุจริต มีความผิดตามมาตรา 37 แห่งประมวลรัษฎากร มีโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี และปรับสูงสุดถึง 200,000 บาท ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าเข้าร่วมกับมิจฉาชีพเด็ดขาด หากเข้าร่วมขบวนการยื่นภาษีเท็จ อาจตกเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดอาญา มีโทษทั้งจำและปรับ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์  RD Intelligence Center โทร.116………………………………………@ หน่วยงานที่มีข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดนครสวรรค์สามารถฝากข่าวผ่านสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ หรือต้องการสมัครเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ ชาณัฐธนพล  แสงสุข ผู้จัดการสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์056-245497,081-0428 934 โทรสาร056-245 498 e-mail: nakornsawan.fti@gmail.com, https://www.facebook.com/Nakhonsawan.fti

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด